Algemene voorwaarden

1. TOEPASSELIJKHEID

Het aanvaarden van onze offertes, orderbevestigingen, leveringsnota’s en facturen omvat eveneens de goedkeuring van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden, die alle eventuele aankoopvoorwaarden van de koper vernietigen en vervangen, behoudens uitdrukkelijk anders bepaald in de orderbevestiging.

De Leverancier verbindt zich enkel tot middelenverbintenissen en geen resultaatverbintenissen. De Leverancier is niet verplicht de juistheid en volledigheid na te gaan noch van de bedragen, die Klant of diens aangestelde hem overmaken, noch van de betrouwbaarheid van facturen, inventarissen, contracten, akten en bewijsstukken van alle aard, die hem door Klant of diens aangestelde worden toevertrouwd of voorgelegd als zijnde bewijskrachtige stukken of als stukken die als dusdanig moeten dienen, en is niet belast met het onderzoek naar de echtheid en de volledigheid van de door de Klant of zijn aangestelde ter hand gestelde documenten.
De Leverancier kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het ontbreken van documenten en wijst verder alle verantwoordelijkheid af wat betreft de juistheid van de resultaten opgenomen in de hem overhandigde documenten.

De Leverancier kan diensten verschaffen aan de klant via Internet. De Leverancier is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de ongeschiktheid of de slechte werking van de door de klant gebruikte ICT-infrastructuur of programmatuur, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks. De Leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die de Klant kan lijden als een gevolg van een te late verwerking of niet-verwerking of verloren gaan van gegevens op eender welke manier waaronder ook virusinfecties. De Leverancier biedt zijn internetdiensten aan ‘zoals ze zijn’. De Leverancier stelt alles in het werk om de continuïteit te verzekeren van de internetdiensten en doet hiervoor beroep op de meest geavanceerde technieken, doch kan niet aansprakelijk worden gesteld voor uitvallen, storingen of disfuncties van het systeem.

2 . PRIJZEN

Alle prijzen, vermeld in de offertes en overeenkomsten, zijn berekend op grond van de muntkoersen, transporttarieven, verzekeringstarieven, belastingen, taksen, en eventuele invoer- en douanerechten, die van kracht zijn op het ogenblik waarop de offerte gemaakt is of de overeenkomst tot stand gekomen is. In geval deze enige wijziging ondergaan, zal deze verhoging ten laste vallen van de koper.
Om geldig te zijn moeten klachten middels een aangetekende brief – gericht aan de maatschappelijke zetel van de Leverancier – binnen een termijn van acht dagen na uitgiftedatum van de factuur worden meegedeeld. Afwezigheid van klacht binnen deze termijn geldt als aanvaarding zonder voorbehoud van de conformiteit van de prestaties van Leverancier waarbij de schuldvordering op onbetwistbare wijze verschuldigd is door de Klant. Na deze datum kan geen klacht meer aangenomen worden. Het indienen van een klacht ontheft de Klant niet van zijn betalingsverplichtingen.

De leverancier heeft het recht om van de klant één of meer voorschotten of waarborgsommen te eisen. Het bedrag van dit voorschot wordt bepaald bij het geven van de opdracht door de Klant. Ingeval van niet-betaling bij vervaldag van het gevraagde voorschot behoudt de leverancier zich het recht voor de overeenkomst als ontbonden door toedoen van de Klant te beschouwen. Deze beëindiging zal in geen geval kunnen worden beschouwd als aanleiding geven tot de toekenning aan de Klant van welke vergoeding dan ook.

3. BETALINGSVOORWAARDEN

Onze facturen zijn, behoudens strijdige vermelding op de factuur, betaalbaar uiterlijk 30 dagen na uitgiftedatum. Voor het versturen van een betalingsherinnering of een aanmaning, wegens niet tijdige betaling, wordt een administratiekost in rekening gebracht van 5,00 euro voor een gewone postzending en van 12,50 euro voor een aangetekende zending. Er is tevens een schadebeding gelijk aan 15%

per factuur met een minimum van 150 €. Bij gebrek aan betaling op de laatste dag van de termijn, heeft de Leverancier vanaf de daarop volgende dag, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt, recht op de betaling van een interest en een schadeloosstelling door de schuldenaar voor alle relevante invorderingskosten ontstaan door de betalingsachterstand.
De aanvaarding van betalingstermijnen en/of wissels brengt geen schuldvernieuwing met zich mede en doet geen afbreuk aan de invorderbaarheid van de schuld en de hierna vermelde intresten en vergoedingen.
Protest vermag evenmin de betaling op te schorten.
Bij niet betaling op de vervaldag van de openstaande bedragen, behoudt DVIT zich het recht voor de levering van
zijn diensten op te schorten en de reeds afgesloten overeenkomsten als ontbonden te beschouwen. Zodra DVIT zich schriftelijk beroept op de ontbinding wegens wanbetaling, kan hij elke verdere tussenkomst weigeren zonder recht op schadevergoeding voor de cliënt.
De interestvoet is gelijk aan de interestvoet voorzien door artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.
Onverminderd het recht van de Leverancier om schadevergoeding te eisen voor geleden schade en eventuele invorderingskosten, wordt het factuurbedrag in geval van laattijdige betaling van rechtswege en
zonder ingebrekestelling, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt, verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 150,00 euro.

4. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Alle geleverde materialen blijven uitdrukkelijk eigendom van DVIT tot bij de algehele betaling, kosten en intresten inbegrepen. De koper is ertoe gehouden het aldus in bewaring gehouden materiaal te verzekeren tegen alle mogelijke risico's en voor waardevermindering te behoeden.

5. WAARBORG

De waarborg omvat niet de vervanging van het materiaal wegens slijtage, beschadiging ten gevolge van nalatigheid, onvoldoende controle en toezicht, gebrekkig onderhoud, verkeerd gebruik, enz. De waarborg geldt evenmin voor onderdelen met snelle slijtage wegens hun aard of gebruik..
De hardware en software worden geleverd zonder enige vorm van waarborg met betrekking tot de geschiktheid voor de toepassing dewelke de klant zich tot doel stelt. Bovendien is de klant met uitsluiting van DVIT zelf verantwoordelijk voor alle mogelijke schade, met inbegrip van om het even welke gevolgschade, dewelke zou kunnen ontstaan uit het gebruik van de software, zelfs indien deze tekortkomingen van welke aard ook zou vertonen.
De kleinste wijziging door toedoen van de klant betekent verval van de waarborg.
DVIT is enkel en alleen waarborg verschuldigd wanneer de klant aan al zijn betalingsverbintenissen heeft voldaan, zonder dat hierdoor de waarborgtermijn kan verlengd worden. In geen geval zal DVIT verantwoordelijk kunnen gesteld worden voor schade volgend het tijdelijk stilleggen van de installatie of uit beschadiging of verlies van gegevens door de gebruiker.

6. RECHTSBEVOEGDHEID

In geval van geschil omtrent de interpretatie en/of uitvoering van de overeenkomst met de klant, zijn alleen de Rechtbanken van het Arrondissement Aalst bevoegd om recht te spreken krachtens de Belgische Wetgeving en handelsgebruiken.
Indien een bepaalde bepaling om één of andere reden ongeldig zou bevonden worden, blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing en wordt de ongeldig bevonden bepaling vervangen door een de dichtst benaderende bepaling dewelke wettelijk mogelijk is.

7. VERTROUWELIJKHEID EN BESCHERMING VAN DE PERSOONSGEGEVENS

Onder “Vertrouwelijke Informatie” verstaan wij de niet-publieke of gevoelige informatie, alle gegevens of materialen die behoren tot onze klanten of leveranciers of betrekking hebben op of in het bezit komen of onder controle komen van DVIT naar aanleiding van een gevraagde tussenkomst, hulpverlening of on-site of remote interventie.
DVIT zal zich ertoe verbinden geen vertrouwelijke informatie waartoe zij krachtens een overeenkomst met de klant toegang hebben verkregen niet aan derden mee te delen en deze informatie niet voor andere doeleinden te gebruiken dan voor de uitvoering van de overeenkomst en opgelegde taak.
DVIT erkent dat de Vertrouwelijke Informatie altijd de eigendom zal blijven van de partij die ze meedeelt of ter beschikking stelt.

In verband met en voor de uitvoering van de diensten van DVIT draagt de klant bepaalde persoonsgegevens over aan DVIT om aldus een vlotte en goede dienstverlening te kunnen bieden.
Deze gegevens kunnen diverse zaken omvatten, gaande van paswoorden, licentiegegevens, serienummers, algemene ICT info & andere belangrijke gegevens die nodig zijn om de klant bij te staan en te kunnen helpen met diverse problemen.
Elke verwerking van deze gegevens zal op een concrete en uiterst veilige manier gebeuren en pas nadat de klant zijn eigen ‘token’ gekoppeld aan deze gegevens heeft meegedeeld zal pas toegang worden verkregen tot bovenvermelde belangrijke data.

DVIT verklaart en garandeert dat zijn personeel dat handelt onder het gezag van DVIT zich ertoe verbonden heeft om alle persoonsgegevens van de klant en de beveiliging en vertrouwelijkheid hieromtrent te verzekeren in overeenstemming met de bepalingen en richtlijnen van DVIT
Te dien einde zal DVIT het personeel dat onder zijn gezag handelt en toegang heeft tot de persoonsgegevens van de klant informeren over de toepasselijke vereisten en ervoor zorgen dat zij deze naleven middels contractuele of wettelijke verplichtingen van vertrouwelijkheid.

Bij beëindiging van de overeenkomst of samenwerking zal DVIT alle persoonsgegevens alsook alle andere belangrijke data gekoppeld aan de ICT infrastructuur van de klant op zijn systemen verwijderen of anonimiseren na het verstrijken van alle relevante wet- en regelgevende vereisten inzake het bijhouden van gegevens.

DVIT heeft technische, organisatorische en noodzakelijke maatregelen en programmatie geïmplementeerd in haar systemen om alle persoonsgegevens van haar klanten te beschermen.
Tijdens de duur van de samenwerking of contracten zal DVIT op verzoek van de klant binnen een redelijke termijn een duidelijke omschrijving van deze berschermingsmaatregelen voorleggen en overhandigen.

Bij een mogelijk datalek en ongeacht de oorzaak hiervan zal DVIT de klant onverwijld nadat ze kennis gekregen heeft van dergelijk lek op de hoogte brengen. Beide partijen gaan er dan mee akkoord om volledig mee te werken aan het nodige onderzoek en zullen elkaar bijstand verlenen. DVIT kan echter nooit aansprakelijk worden gesteld indien een bepaald datalek zich zou hebben voorgedaan na het nemen van alle noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen.
De klant blijft in eerste instantie nog steeds verantwoordelijk voor het veilig stellen van zijn persoonsgegevens door middel van veilige paswoorden en andere logingegevens en het discreet houden hiervan op de werkvloer
De klant moet ook ten allen tijde redelijke maatregelen treffen om zijn persoonsgegevens up to date te houden en zijn werknemers tijdig in te lichten indien bepaalde aanpassingen noodzakelijk zouden zijn.